Vacatures aanmelden

Gratis vacatures plaatsen - vacature plaatsen

Gratis vacatures plaatsen - vacature plaatsen

snel en gemakkelijk uw vacature plaatsen

Met onderstaand formulier kunt u eenvoudig en gratis uw vacature plaatsen bij SnelleVacature. Wij zoeken op basis van uw verzoek direct naar passende kandidaten op uw vacature.

Vacatures plaatsen doet u eenvoudig en snel op SnelleVacature.

Gratis vacatures plaatsen

Met een werkgeversaccount op SnelleVacature kun je gratis en onbeperkt vacatures plaatsen.

Bij SnelleVacature krijgt uw vacature maximale aandacht tegen een voordelig tarief. U plaatst uw vacature snel op onze site en start direct met het werven van personeel. Via uw persoonlijke pagina's kunt u eenvoudig uw vacatures beheren, sollicitaties bekijken en een bedrijfspresentatie maken.

Snel en eenvoudig vacatures plaatsen
Uw vacature verschijnt na plaatsing direct op de site
Uw vacature 60 dagen op Snelle Vacature
Link naar uw website
Logo toevoegen aan uw vacature
Sollicitaties direct in uw mailbox
Gratis bedrijfspresentatie met logo
Betaling via factuur
Automatische opname in zoekresultaten en RSS-feeds
Optimale zichtbaarheid bij zoekmachines

Vacatures in Utrecht

Vacatures in Amsterdam

Vacatures in Den Haag

Vacatures in Rotterdam

Vacatures in Delft

Vacatures in Soest

Vacatures in Maarssen

Vacatures in Lelystad

Vacatures plaatsen - Vind de juiste kandidaat

Account maken

Heeft u nog geen account? Maak er direct één aan en start vandaag nog met het werven van personeel via SnelleVacature.
Account aanmaken

Account aanmaken

Maak direct een account aan en start vandaag nog met het werven van personeel via SnelleVacature.
Account aanmaken

gratis vacature plaatsen

Algemene voorwaarden

SnelleVacature Huisregels

Voor de toegang tot en het gebruik van de website snellevacature.nl van Video Data Software Z en awm-host.com (hierna te noemen : "SnelleVacature") gelden de volgende voorwaarden inclusief Privacy Statement op url http://www.vdsz.nl/privacy en Copyright & Trademarks op url http://www.vdsz.nl/terms_of_use plus alle toepasselijke en wettelijke regels.

SnelleVacature - Opaalweg 31-1 - 3523 RK Utrecht - NL

 

1. Inhoud site
Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden vacatures is echter afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. SnelleVacature draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.


2. Overeenkomst
SnelleVacature probeert Werknemers / Kandidaten en Werkgevers / Bedrijven tot elkaar te brengen. SnelleVacature is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Werknemers / Kandidaten en Werkgevers / Bedrijven door gebruikmaking van de site.


3. Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam en adres volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.


4. Uitsluiting
SnelleVacature behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van SnelleVacature om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.


5. Garantie
SnelleVacature garandeert niet:

 • dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden vacatures goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn
 • dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren
 • dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
 • dat derden geen misbruik (zullen) maken van haar systemen.
6. Aansprakelijkheid

1. SnelleVacature sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal SnelleVacature in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties
 • de onmogelijkheid de site te gebruiken
 • het niet voldoen van een vacature dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site
 • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van SnelleVacature, waaronder de site, door een derde
 • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SnelleVacature of haar ondergeschikten.7. Vrijwaring
U vrijwaart SnelleVacature volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.


8. Diversen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door SnelleVacature aangepast worden. SnelleVacature adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.


9. Adverteerder
Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden vacature overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u SnelleVacature toestemming de informatie over het betreffende vacature te plaatsen.


Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op SnelleVacature op een andere wijze dan beschreven is op SnelleVacature.

SnelleVacature behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. SnelleVacature behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van SnelleVacature.


10. Verboden te plaatsen

 • het plaatsen van duplicatie advertentie is niet toegestaan
 • het plaatsen van advertenties met onwettige, illegale, pornografische, misleidende, beledigende dan wel discriminerende inhoud is niet toegestaan
 • het plaatsen van advertenties met links, teksten of andere verwijzingen naar andere vacaturesites is niet toegestaan
 • het is niet toegestaan HTML/PHP, Javascript of andere code te gebruiken in de advertentie
11. Plaatsen in de juiste rubriek

 • een advertentie moet in de juiste rubriek geplaatst worden
 • een advertentie mag maar in een rubriek geplaatst worden. Maak voor elk vacature een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek


12. Algemene regels
Het is niet toegestaan om gebruikers van SnelleVacature ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie